W tym miejscu znajduj± się materiały do odcinków ROCK YOUR ENGLISH. Prawdopodobnie pryprowadził Cię tutaj link pod jednym z fimików.

Z przykro¶ci± jednak stwierdzam, że je¶li chodzi o stronę internetow± to jestem taki trochę leniuszek. W zwi±zku z tym musisz sobie gdzie¶ pod spodem znaleĽć to, czego szukasz. Ale spokojnie - wszystko jest super ładnie opisane :) Enjoy!

19.12.2019 Wymagania do egzaminu ósmoklasisty

CZASOWNIK

 1. Bezokolicznik i formy osobowe, np. to work, works
 2. Czasowniki posiłkowe, np. be, do
 3. Czasowniki modalne:
 • can, np. Can you help me? I can speak English. I can’t swim. I can’t see him.
 • could, np. Could you speak more slowly? I couldn’t help him with the exercise.
 • may, np. May I speak to Sam? It may be too late.
 • must, np. I must finish it today. You mustn’t smoke here. It must be Tom.
 • should, np. You shouldn’t do it. Where should I get off?
 • will, np. I’ll wash up later. The train will be late.

 1. Tryb rozkazuj±cy, np. Come here! Don’t touch that!
 2. Czasowniki regularne i nieregularne, np. work – worked – worked; do – did – done
 3. Imiesłów czynny i bierny, np. speaking, spoken
 4. Czasowniki wyrażaj±ce stany, np. I want to be a singer. I believe you are right. I see what you mean. i czynno¶ci, np. She is dancing. I am seeing my dentist tomorrow.
 5. Czasowniki złożone (phrasal verbs), np. get up, break down, look for
 6. Czasy gramatyczne:
 • Present Simple, np. She often visits her grandparents. The train leaves at seven.
 • Present Continuous, np. She is working in the garden at the moment. We are going to the cinema tomorrow.
 • Present Perfect, np. I’ve just seen my teacher. He hasn’t visited me since May.
 • Past Simple, np. Columbus discovered America in 1492. I saw him two days ago.
 • Past Continuous, np. We were watching TV at ten o’clock last night.
 • Past Perfect, np. He had already gone home when we arrived at the party.
 • Future Simple, np. I will call you tomorrow. I think he will win.

 1. Konstrukcja „be going to”, np. I’m going to give a party on Saturday.
 2. Konstrukcja „have to”, np. He has to go there. I don’t have to do it.
 3. Konstrukcja „would like to”, np. I would like to meet him.

RZECZOWNIK

 1. Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, np. a cat, rice, information, money
 2. Liczba mnoga regularna i nieregularna, np. a dog – dogs, a woman – women
 3. Forma dzierżawcza, np. the manager’s office, the colour of her eyes
 4. Rzeczowniki złożone, np. a washing machine, toothpaste, sister-in-law

PRZEDIMEK

 1. Przedimek nieokre¶lony, np. a cup, an animal
 2. Przedimek okre¶lony, np. the sun, the USA
 3. Przedimek zerowy, np. dinner

PRZYMIOTNIK

 1. Stopniowanie regularne i nieregularne używane do porównań w stopniu równym,wyższym i najwyższym, np. big – bigger – the biggest, expensive – more expensive – the most expensive, good – better – the best ; She is as tall as her father.
 1. Użycie so, such, how i what z przymiotnikami, np. She is such a nice girl. How nice!
 2. Przymiotniki dzierżawcze, np. my, his, our

PRZYSŁÓWEK

 1. Stopniowanie regularne i nieregularne, np. elegantly – more elegantly – the most elegantly, badly – worse – the worst
 2. Przysłówki too i enough, np. (not) sweet enough, too large
 3. Miejsce przysłówka w zdaniu, np. She often goes to the cinema. They are always late. Do it quickly!

ZAIMEK

 1. Zaimki osobowe w formie podmiotu, np. I, we i w formie dopełnienia, np. me, them
 2. Zaimki dzierżawcze, np. mine, yours, ours
 3. Zaimki zwrotne, np. myself, yourself, ourselves
 4. Zaimki wskazuj±ce, np. this, those
 5. Zaimki pytaj±ce, np. who, what, which
 6. Zaimki względne, np. who, which, that
 7. Zaimki wzajemne, np. each other
 8. Zaimki nieokre¶lone, np. some, any, much, many, no, (a) few, (a) little, other, another, somebody, anything
 9. Zaimek bezosobowy you
 10. Zaimki one / ones w zdaniach typu I will take the green one / ones.

LICZEBNIK

 1. Liczebniki główne, np. one, a thousand
 2. Liczebniki porz±dkowe, np. the first, the twenty-fourth

PRZYIMEK

 1. Przyimki okre¶laj±ce miejsce, kierunek, odległo¶ć, np. in London, to school
 2. Przyimki okre¶laj±ce czas, np. on Monday, in July, at night
 3. Przyimki sposobu, np. by bus, with a pen
 4. Przyimki po niektórych czasownikach i przymiotnikach, np. think of, interested in

SPÓJNIK

Spójniki, np. and, or, because, if, unless, while, before, so

SKŁADNIA

 1. Zdania twierdz±ce, przecz±ce i pytaj±ce w czasach: Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Past Simple, Past Continuous, Past Perfect, Future Simple.
 1. Zdania z podmiotem it, np. It rained heavily last night.
 2. Zdania z podmiotem there, np. There is a new restaurant in King Street. There were clouds in the sky. There will be twenty people at the party.
 3. Zdania z dwoma dopełnieniami, np. Yesterday I bought my grandma a nice present.
 4. Zdania w stronie biernej w czasach: Present Simple, Present Perfect, Past Simple, Future Simple, np. My car was stolen last night.
 5. Pytania po¶rednie, np. He wants to know if I like him. Can you tell me where he is staying?
 6. Zdania w mowie zależnej z czasownikami say, tell, ask, np. He told me (that) he was very unhappy.
 7. Zdania współrzędnie złożone, np. My brother was playing football and I was watching cartoons.
 8. Zdania podrzędnie złożone:
 • przydawkowe, np. The man who lives next door is a famous actor.
 • okolicznikowe

– celu, np. I came here to give you this letter.

– czasu, np. The phone rang when we were leaving the flat.

– miejsca, np. He was sitting where I had left him.

– przyczyny, np. She is happy because she won the lottery.

– skutku, np. I was tired so I went straight to bed.

– warunku (typu 0, I, II), np. When it is hot, we drink more. If we win the match, we will

have a party. If I had a lot of money, I would buy a big house.

 1. Konstrukcje bezokolicznikowe i gerundialne, np. I’m very happy to see you. I enjoy walking but my friends prefer cycling. I’m good at swimming.
 1. Zdania wykrzyknikowe, np. What a beautiful room!

Odcinek jubileuszowy: 27.04.2018 Słowa niepospolite

ADORABLE / zachwycaj±cy, cudowny

INSANE / szalony

ADVENTUROUS / ża±ny przygód

ANNOYING/ wkurzaj±cy

JADED / znużony

CLUMSY / niezgrabny

GLAMOROUS / wytworny, uroczysty

GRACELESS / nietrakcyjny, niewychowany

ODD / dziwny

THOUGHTLESS / bezmy¶lny

PRECIOUS / cenny

11. The passive

SPRAKLING / błyskotliwy, połyskuj±cy się

FILTHY / paskudny, obrzydliwy

SPOTLESS / nieskazitelny

MAGNIFICENT / wspaniały, cudowny

UNSIGHTLY / szpetny

USELESS / bezużyteczny

INCREDIBLE / niesamowity

DETERMINED / zdeterminowany

CHEERFUL / radosny

CALM / spokojny

ELATED / rozradowany, podniecony

EAGER / ochoczy, pragn±cy

ENTHUSIASTIC / entuzjastyczny

JOYFUL / radosny, uradowany

RELIEVED / zadowolony, odczuwaj±cy ulgę

ANXIOUS / zatroskany, zaniepokojony

ASHAMED / zawstydzony

HAZARDOUS / ryzykowny

BEWILDERED / zdumiony, oszołomiony

DIZZY / roztrzepany, skołowany

DISGUSTED / zdegustowany, oburzony

BITTER / gorzki

LONELY / samotny

INSANE / szalony

Odcinek #48 O maturze rozszerzonej (cz.1): SŁUCHANIE

Powtórka z gramatyki (And you like it!)

1. Present Simple / Continuous

2. Present Perfect Simple & Present Perfect Continuous

3. Past Simple & Past Continuous

4. Past Perfect Simple & Past Perfect Continuous

5. Used to, would, be used to , get used to

6. Future Simple, Future Continuous & Future Perfect

7. 4 ways to talk about the future: Future Simple, Present Simple, Present Continuous, be going to

8. Future time clauses

9. Modal verbs - present & future forms

10. Modal verbs - past forms

11. The passive

12. Passive voice with modal verbs, the infinitive or-ing form, causative have

13. Indirect questions

14. Reported speech statements and questions

15. Reported speech commands & requests, various reporting verbs

16.(To) Infinitive & -ing forms

17. Conditional clauses

18. Unreal past, wishes

19. Articles

20. Countable uncountable nouns, expressions of quantity

21. Pronouns and determiners possessive, reflexive, emphatic, indefinite, demonstrative

22. Relative clauses

23. Adjectives and adverbs formation

24. Adverbial clauses reason, result, purpose, concession, manner

25.Clauses of comparison

Odcinek #29 Have something done

HAVE SOMETHING DONE a czasownik "have" w różnych konstrukcjach czasowych:

1. Present Simple

I HAVE my Harley fixed.

2. Present Continuous

I AM HAVING my Harley fixed.

3. Present Perfect

I HAVE HAD my Harley fixed.

4. Present Perfect Continuous

The HAVE BEEN HAVING my Harley fixed.

5. Past Simple

IHAD my Harley fixed.

6. Past Continuous

I WAS HAING my Harley fixed.

7. Past Perfect

I HAD HAD my Harley fixed.

8. Past Perfect Continuous

The HAD BEEN HAVING my Harley fixed.

9. Future Simple

I WILL HAVE my Harley fixed.

10. Future Continuous

I WILL BE HAVING my Harley fixed.

11. Future Perfect

I WILL HAVE HAD my Harley fixed.

12. Future Perfect Continuous

I WILL HAVE BEEN HAVING my Harley fixed.

13. Future Simple in the Past

I WOULD HAVE my Harley fixed.

14. Future Continuous in the Past

I WOULD BE HAVING my Harley fixed.

15. Future Perfect in the Past

I WOULD HAVE HAD my Harley fixed.

16. Future Perfect Continuous in the Past

I WOULD HAVE BEEN HAVING my Harley fixed.

Odcinek #27 Strona bierna cz. 2

Czasownik "to be" w stronie biernej:

1. Present Simple

The motorycles ARE bought.

2. Present Continuous

The motorycles ARE BEING bought.

3. Present Perfect

The motorycles HAVE BEEN bought.

4. Present Perfect Continuous

The motorycles HAVE BEEN BEING bought.

5. Past Simple

The motorycles WERE bought.

6. Past Continuous

The motorycles WERE BEING bought.

7. Past Perfect

The motorycles HAD BEEN bought.

8. Past Perfect Continuous

The motorycles HAD BEEN BEING bought.

9. Future Simple

The motorycles WILL BE bought.

10. Future Continuous

The motorycles WILL BE BEING bought.

11. Future Perfect

The motorycles WILL HAVE BEEN bought.

12. Future Perfect Continuous

The motorycles WILL HAVE BEEN BEING bought.

13. Future Simple in the Past

The motorycles WOULD BE bought.

14. Future Continuous in the Past

The motorycles WOULD BE BEING bought.

15. Future Perfect in the Past

The motorycles WOULD HAVE BEEN bought.

16. Future Perfect Continuous in the Past

The motorycles WOULD HAVE BEEN BEING bought.

Fajnie, nie?

Zapraszam na kanał !

KONTAKT

 Telefon: 793 208 780
 E-Mail: info@rockyourenglish.pl